محورهای کنفرانس

روانشناسی
 • خانواده درمانی
 • روانشناسی بالینی
 • روان پرستاری
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • اعتیاد
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی عمومی
 • و سایر زمینه های مرتبط با روانشناسی
 • مشاوره
 • سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
 • روانشناسی شخصیت
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روانپزشکی
 • علوم اعصاب
 • روانشناسی ورزش
 • روانشناسی اسلامی
علوم تربیتی
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • تعلیم و تربیت در اسلام
 • مدیریت آموزشی
 • آموزش و پرورش پیش دبستانی
 • تحقیقات آموزشی
 • تکنولوژی آموزشی
 • برنامه ریزی درسی
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • آموزش و پرورش
 • اخلاق اسلامی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • آموزش الکترونیک
 • آموزش در پرورش ابتدایی
 • و سایر زمینه های مرتبط با علوم تربیتی
مطالعات اجتماعی
 • فلسفه علوم اجتماعی
 • سازگاری اجتماعی
 • زیست اخلاق اسلامی
 • پژوهش علوم اجتماعی
 • جامعه شناسی مسائل اجتماعی
 • مدیریت خدمات اجتماعی
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 • علوم ارتباطات اجتماعی
 • ازدواج و خانواده
 • مطالعات جوانان
 • جمعیت شناسی
 • رشد اجتماعی
 • و سایر زمینه های مرتبط با مطالعات اجتماعی